Færgehavn Nord er bassinet lige syd for Københavns fiskerihavn. Her ses eksisterende forhold ved Færgehavn Nord. Luftfotoet er taget mod nordøst.

Nordhavnstunnel skal anlægges med respekt for lokalområdet

1557

Den kommende Nordhavnstunnel skal bygges i etaper og have en erstatningshavn ved Færgehavn Nord, så områdets vinterbadere og strandgæster kan bruge Svanemøllestranden, mens tunnelen anlægges – og så de mange sejlere har en havn i nærområdet, imens tunnelen bygges.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) vil have en løsning, der tilgodeser havnens mange brugere. Når den kommende Nordhavnstunnel skal bygges, kan anlægsarbejdet i en årrække risikere at medføre en lukning for indsejlingen til Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen – til gene for mange sejlere, der nyder havet ud for Svanemøllestranden. Det skriver Københavcns Kommune/Overborgmesteren i en pressemeddelelse d. 18. maj.

Der har også været talt om en løsning, der både ville genere sejlere og badegæster – nemlig at anlægge en erstatningshavn ved Svanemøllestranden, og dermed ødelægge fornøjelsen for de mange badende gæster, der vinterbader dagligt i de kolde måneder og nyder solen om sommeren.

Erstatningshavn i Færgehavn Nord

Socialdemokraterne på Københavns rådhus med overborgmester Frank Jensen i spidsen vil derfor have en løsning, der skal tilgodese både sejlere, vinterbadere og strandgæster. Derfor skal byggeriet af Nordhavnstunnelen ske i etaper, så der er adgang til Svanemøllehavnen i hele anlægsperioden. Og der skal etableres en erstatningshavn ved Færgehavnen Nord i Nordhavn for de sejlere, som det på trods af etapeopdelingen vil være nødvendigt at flytte. Med denne løsning vil kun ca. 600 bådpladser – ud af i alt ca. 1400 – være berørt af anlægsarbejdet og de vil fortsat kunne være i lokalområdet, nemlig i Nordhavn, der ligger relativt tæt på Svanemøllehavnens klubhuse, restaurant mv. Samtidig vil strandens mange badende gæster fortsat kunne benytte stranden, da der med dette forslag ikke skal være erstatningshavn ved stranden.

Mere end bare ord

BådNyt spurgte Lars Weiss, gruppeformand for S i Københavns Borgerrepræsentation om denne pressemeddelelse er en hensigtserklæring, eller om der er et politisk flertal bag.

Til det siger Lars Weiss:
– Ja, det er en slags hensigtserklæring. På den anden side går vi ikke ud med en sådan meddelelse, hvis vi ikke har pengene til det, og har de øvrige parter med (Borgerrepræsentationen i København, Staten og By & Havn. red.). Så den bedste løsning for de 600 sejlere, der skal genhuses fra Svanemøllehavnen bliver Færgehavn Nord. Det betyder også, at både vinterbaderne på Svaneknoppen, sommerbaderne på stranden og de mange aktiviteter i sejlklubberne kan bevares.

– Nordhavn er centrum for en lang række lokale aktiviteter, som det er vigtigt at værne om. Derfor vil jeg arbejde for en løsning, der betyder, at byggeriet sker i etaper og at der oprettes en erstatningshavn i Nordhavn, mens tunnelen bliver bygget – så både roere, sejlere, vinterbadere og strandgæster kan få glæde af Svanemøllebugten i anlægsperioden, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Forslaget er inspireret af Vejdirektoratets VVM-redegørelse for Nordhavnstunnelen, som er blevet til i dialog med havnens brugere og beboerne i området. VVM-redegørelsen beskriver bl.a. muligheden for etapeopdeling og etablering af en erstatningshavn i anlægsperioden af hensyn til de lokale brugere af havnens faciliteter.

– Det er helt afgørende, at vi finder en løsning, der tilgodeser de mange daglige brugere af området og bevarer områdets mange rekreative kvaliteter. De lokale interesser og hensyn vejer tungt, når vi skal beslutte, hvordan tunnelen skal bygges, siger Lars Weiss, gruppeformand for S i Københavns Borgerrepræsentation.

Fakta:

Det blev i maj 2014 besluttet af Transportministeriet og Københavns Kommune, at der skal anlægges en Nordhavnstunnel: En forlængelse af den eksisterende Nordhavnsvej under Svanemøllebugten til Nordhavnskvarteret på Østerbro i København.

Nordhavnstunnelen skal skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn, ligesom adgangen til havneaktiviteterne i området forbedres.

På baggrund af en omfattende dialog med havnens brugere offentliggjorde Vejdirektorat et i juni 2016 en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet), der udlægger forskellige løsninger i forhold til anlæg af tunnelen – herunder muligheden for en etapedeling af byggeriet samt forskellige placeringer og størrelser af en erstatningshavn.

VVM-redegørelsen viser bl.a., at der ved lukning af indsejlingen til Svanemøllehavnen under anlæg af Nordhavnstunnelen skal findes midlertidig erstatningshavn til alle ca. 1.420 både. Holdes indsejlingen åben, skal der derimod findes plads til de ca. 600 både, der i dag ligger der, hvor der skal etableres arbejdsplads langs Svaneknoppens sydside.

Et af forslagene til erstatningshavn nord for den eksisterende Svanemøllehavn. Illustration fra VVM-redegørelse. Se link ti artiklen.
Et af forslagene til erstatningshavn nord for den eksisterende Svanemøllehavn. Illustration fra VVM-redegørelse. Se link ti artiklen.

Gem